Allmänna villkor

1. Tillämplighet etc

 1. Dessa allmänna villkor gäller mellan den juridiska eller fysiska person (“Kunden”) som med Assently AB, 556828-8442 (“Leverantören”) träffar avtal (”Abonnemang”) om tillgång till en eller flera av de internettjänster (“Tjänsten”) som Leverantören tillhandahåller.
 2. Tjänsten gör det möjligt att elektroniskt signera och verifiera dokument, utföra elektronisk identifiering, m.m., samt därtill hörande kringtjänster såsom support och analys, och finns närmare beskriven på Webbplatsen (assently.com). Vid upprättandet av dessa allmänna villkor inkluderar Tjänsten Webbplatsen, E-Sign, CoreID, LiveID, Point of Sale, Testmiljöer samt appar och integrationer som kommunicerar via Leverantörens API.
 3. Vid var tid gällande kontaktuppgifter för Leverantören finns tillgängliga via Webbplatsen.

2. Abonnemang

 1. Leverantören erbjuder Tjänsten i olika paketeringar (Abonnemang). Vad som ingår och vid var tid gällande priser redovisas i Tjänsten och kan komma att ändras över tid.

3. Pris / ersättning

 1. Om inte annat överenskommits skriftligen ska Kunden betala ersättning till omfattning och villkor som framgår av Leverantörens vid var tid gällande prislista.
 2. Priser, transaktionsavgifter, arvoden och annan ersättning anges i SEK exklusive moms och finns publicerade tillsammans med villkor i Tjänsten.
 3. Leverantören förbehåller sig rätten att årligen indexjustera priser och transaktionsavgifter i enlighet med Labour Cost Index (LCI).

4. Ändring av tjänst och villkor

 1. Leverantören äger rätten att utan föregående meddelande till Kunden utföra ändringar i Tjänsten och allmänna villkor. Är ändringarna väsentliga ska Kunden meddelas innan sådan ändring sker. Meddelanden enligt dessa allmänna villkor sker i Tjänsten eller till av Kunden angiven e-postadress.

5. Rättigheter

 1. Alla rättigheter till Tjänsten tillkommer Leverantören eller tredje part med vilken Leverantören har träffat avtal. Kunden erhåller inte några rättigheter till Tjänsten utöver vad som anges i dessa allmänna villkor.
 2. Leverantören upplåter till Kunden en icke exklusiv, icke överlåtbar rätt att under avtalstiden använda Tjänsten i enlighet med dessa allmänna villkor.
 3. Kunden behåller rättigheter till det material som Kunden laddar upp eller på annat sätt överförs till tjänsten, och Leverantören använder enbart materialet på sånt sätt som krävs för att fullgöra tjänsteleveransen.
 4. Kunden är medveten om och godkänner att Leverantören kan komma att använda Kundens varumärke till text och bild i Tjänsten.

6. Sekretess

 1. Leverantören förbinder sig att behandla all konfidentiell information som erhålls från Kunden på grund av avtalet strikt konfidentiellt och inte avslöja sådan information eller använda informationen för egen eller annans räkning, om inte Kunden givit skriftligt samtycke därtill.
 2. Åtagandet enligt denna bestämmelse gäller från avtalets ingående och utan begränsning i tiden.

7. Kundens skyldigheter

 1. Kunden ansvarar för att de Användare som hos Kunden använder Tjänsten följer dessa villkor på samma sätt som Kunden. Med Användare avses de som fått tillgång till Tjänsten (exempelvis genom inloggningsuppgifter eller API-nycklar).
 2. Kundens användarkonton är individuella och kunden åtar sig att förhindra att flera personer hos Kunden använder sig av samma användarkonto.
 3. Kunden åtar sig att förhindra obehörig användning, exempelvis genom att förvara och använda inloggningsuppgifter till Tjänsten på ett säkert sätt. Kunden friskriver Leverantören från allt ansvar till följd av obehörig användning.
 4. Kunden åtar sig att följa de krav som utfärdare av e-legitimation kräver, vilket exempelvis innebär att skydda sin e-legitimation och tillhörande lösenord.
 5. För vissa e-legitimationer gäller särskilda villkor och inskränkningar i vilka områden en e-legitimation får användas. Leverantören har en skyldighet att informera e-legitimationsutfärdaren vid misstanke om att tjänsten används inom ett område som strider mot dessa villkor och förbehåller sig rätten att neka användande av tjänsten.
 6. Kunden åtar sig att enbart använda Tjänsten för lagliga ändamål. Kunden åtar sig att hålla Leverantören skadeslös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Kunden eller Leverantören med anledning av Kundens användning av Tjänsten. Detta innefattar men begränsas inte till anspråk avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter.
 7. Kunden är ansvarig för att upphovsrätten, dataskyddsförordningen (GDPR) och andra relevanta lagar och förordningar följs i sitt användande av tjänsten.
 8. I testmiljön får Kunden enbart använda sig av fingerade personuppgifter, eller personuppgifter för vilka särskilt godkännande inhämtats.

8. Tillgänglighet och förändringar

 1. Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt, veckans alla dagar. Leverantören kan dock inte garantera att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under nämnda tid och har alltid rätt åtgärda brist i Tjänsten innan avtalsbrott föreligger. Leverantören har rätt att vidta ändringar av driftsmetoder, tekniska specifikationer, system, öppettider etc. och har alltid rätt att stänga Tjänsten för exempelvis underhåll.

9. Spärr eller låsning av konto

 1. Leverantören äger rätt att med omedelbar verkan och utan meddelande därom spärra Kunden från vidare användning av Tjänsten om Kunden bryter mot villkor eller på annat sätt misstänks utnyttja Tjänsten på ett olagligt eller annars otillbörligt sätt.
 2. Erlagd avgift återbetalas inte om Leverantören spärrar ett konto enligt första stycket.

10. Ansvarsbegränsning

 1. Användningen av Tjänsten sker helt på Kundens egen risk. Leverantören frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som kan uppkomma till följd av användning av Tjänsten.
 2. Leverantören ansvarar vare sig för direkta skador eller indirekta skador (som t.ex. produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan förlust) med anledning av bristande tillgänglighet, funktion eller fel i innehållet i Tjänsten.
 3. Leverantörens ansvar är under inga omständigheter större än summan av Kundens erlagda betalningar för användandet av Tjänsten under de 3 månader innan Kunden vidtar åtgärd eller gör gällande ett krav mot Leverantören.

11. Förtida upphörande

 1. Part har rätt att säga upp Abonnemang till omedelbart upphörande om den andra parten gör sig skyldig till väsentligt brott mot dessa allmänna villkor eller vad som i övrigt har avtalats. Av Kunden betalade avgifter återbetalas inte vid uppsägning från Leverantören sida med stöd av denna punkt.
 2. Leverantören har rätt att säga upp Abonnemang till omedelbart upphörande om Kunden inte erlagt betalning.

12. Personuppgifter

 1. Kunden är medveten om och samtycker till att personuppgifter hänförliga till Kunden, dess Användare samt de personuppgifter som användare anger i tjänsten behandlas och lagras hos Leverantören i enlighet med det separata Assently Data Processing Agreement .
 2. Kunden är personuppgiftsansvarig i dataskyddsförordningens (GDPR) mening och Leverantören agerar som personuppgiftsbiträde och utför vissa tjänster, inklusive databehandling, enligt instruktioner från och på uppgift av Kunden.

13. Meddelanden

 1. Meddelanden med anledning av detta avtal, samt allmän information och nyhetsbrev skickas till Kunden via e-post.

14. Support

 1. Support för Tjänsten tillhandahålls via hjälpsidor samt e-post under kontorstid, 8 – 17 på helgfria vardagar.

15. Överlåtelse

 1. Kunden har enbart rätt att överlåta Abonnemanget till annan om detta överenskommits skriftligen mellan Kunden och Leverantören.
 2. Leverantören äger rätt att överlåta Avtalet till företag inom koncern eller företagsgrupp, i vilken Leverantören tillhör eller komma att tillhöra.

16. Tvist

 1. Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av Avtalet ska bestämmas i enlighet med svensk lag och tvist prövas i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
 2. Om olika språkversioner av villkor och avtal åberopas ska den svenska språkversionen ha företräde framför översättningar.

17. Ikraftträdande

 1. Dessa Allmänna villkor gäller från och med den 1 juli 2021 och ersätter alla tidigare villkor för användande för Tjänsten.